Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op alle door Proles Automatisering beheerde internetsites. Het is aan te raden kennis te nemen van deze voorwaarden voordat u gebruik maakt van deze sites. Het bezoeken van deze sites houdt in dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden.
 

1. Aanvaarding

2. Proles Website

3. Gebruik

4. Disclaimer

5. Aansprakelijkheid

6. Privacy Policy

7. Handelsmerk

8. Toepasselijk recht

9. Auteursrecht
 

1. Aanvaarding

Proles Automatisering stelt zijn websites ter beschikking op basis van de volgende voorwaarden ("Voorwaarden"). Het bezoeken van één of meerdere sites houdt automatisch in dat u deze Voorwaarden accepteert. Proles Automatisering kan deze Voorwaarden geregeld aanpassen en zal de aldus aangepaste voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op zijn websites publiceren. Controleert u voorafgaand aan elk bezoek, of zich wijzigingen in de Voorwaarden hebben voorgedaan.

 

2. Proles Websites

Op de Proles Automatisering websites vindt u informatie over bepaalde producten en diensten van Proles Automatisering en kunt u bijkomende informatie aanvragen. De website www.proles-automatisering.nl is de hoofdsite van Proles Automatisering. De op deze site genoemde links naar dealers en distributeurs dient u te gebruiken om aanvullende informatie over onze producten en diensten te krijgen.
 

3. Gebruik

De Proles Automatisering Websites en de informatie die zij bevatten, worden gratis ter beschikking gesteld en zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Alle gegevens op deze website dienen uitsluitend ter informatie. Proles Automatisering behoudt zich het recht voor de Proles Automatisering Websites te wijzigen of vragen niet te beantwoorden indien deze door Proles Automatisering als niet relevant met betrekking tot de inhoud van de sites of de activiteiten van Proles Automatisering in het algemeen worden beschouwd.

In een aantal gevallen zal Proles Automatisering u vragen uw persoonlijke gegevens via de site aan ons door te geven als deze nodig zijn voor het uitvoeren van persoongebonden activiteiten. Dit wordt van tevoren duidelijk kenbaar gemaakt. Behoudens de verplichtingen van Proles in het raam van de Privacy Policy wordt alle informatie of al het materiaal dat via de Proles Automatisering Websites naar Proles Automatisering wordt gestuurd, beheerd met inachtname van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Door informatie of materiaal (anders dan persoonsgebonden informatie) naar Proles Automatisering te sturen, geeft u Proles Automatisering het onbeperkte, onomkeerbare recht deze informatie of dit materiaal te gebruiken, re reproduceren, ten toon te stellen , uit te voeren, aan te passen, door te sturen en te verspreiden. U geeft Proles Automatisering tevens de vrijheid om gebruik te maken van de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons, om welke reden ook, toestuurt.

U verbindt zich ertoe via de websites geen materiaal te publiceren of te versturen dat redelijkerwijze kan worden beschouwd als: (i) lasterlijk, smadelijk, obsceen, agressief, grof, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend of godslasterlijk; (ii) in strijd met vertrouwelijkheids- of privacy-verplichtingen, of handelsgeheimen; (iii) een inbreuk op de eigendomsrechten van derden, of waarvoor u niet over alle nodige licenties en/of goedkeuringen beschikt; (iv) een andere wetsovertreding.

U verbindt zich er ook toe via de websites geen informatie te verzenden die zou kunnen beschouwd worden als, of aanzettend tot, misdadig gedrag, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of op een andere manier in strijd zou zijn met de wet van een bepaald land of een bevoegde autoriteit, of een in breuk zou vormen op de rechten van een derde partij die om het even waar ter wereld afdwingbaar zijn.

Proles Automatisering behoudt zich het recht voor elk materiaal waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het verboden is door deze Sectie 3, of dat in andere opzichten ongepast is, van de website te verwijderen. Niettegenstaande de vorige bepalingen erkent u dat Proles Automatisering geen controle heeft over de inhoud van de websites die ter beschikking worden gesteld door andere gebruikers, en dat Proles Automatisering niet beweert de inhoud van dergelijke websites te controleren om de nauwkeurigheid, de geschiktheid of de conformiteit ervan met de in deze Voorwaarden vermelde principes te garanderen.

U mag vanaf andere websites naar de Proles Automatisering websites linken mits de inhoud van deze sites niet kan worden beschouwd als immoreel, ongepast of op andere wijze conflicterend met de belangen van Proles Automatisering, zulks ter beoordeling van Proles Automatisering. Indien Proles Automatisering u daarom verzoekt dient elke link naar een Proles Automatisering website onverwijld te worden verwijderd.

Alle informatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) tekst, muziek, geluid, foto’s, grafieken, beelden, video, databestanden, digitale downloads en software) die deel uitmaakt van de door Proles Automatisering beheerde Websites, is eigendom van Proles Automatisering en zijn leveranciers.

Proles Automatisering geeft u enkel toestemming om de Informatie uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden op voorwaarde dat u geen enkele van de Informatie afgeleide creatie wijzigt of maakt, deze reproduceert, publiekelijk vertoont, uitvoert, distribueert of op enige andere manier gebruikt voor enig publiek of commercieel doel. Het gebruik van de Informatie op enige andere website of computernetwerk voor eender welk doel is verboden.

Indien u de Gegevens wil gebruiken op een manier die hierboven niet wordt toegelaten, dient u voorafgaande toestemming te verkrijgen van de desbetreffende eigenaar van de auteursrechten op deze Informatie, d.w.z Proles, zijn leveranciers of andere partijen.
 
Indien u een deel van de Inhoud rechtstreeks wil citeren in eender welk gedrukt medium, zoals magazines, vraag dan toestemming aan de Webmaster via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Indien u een deel van de Informatie op CD of op een ander medium wil publiceren, geef dan precies aan welk deel van de informatie u wilt publiceren.

U gaat akkoord om Proles Automatisering en de eventuele filialen van Proles Automatisering te vrijwaren van en te vergoeden voor elke claim, eis, verlies of schade als gevolg van inbreuken op de bepalingen in deze Sectie 3.
 

4. Disclaimer

Proles Automatisering is niet aansprakelijk voor enige voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere elementen met betrekking tot de inhoud van en de informatie op de Proles Website, de levering of de beweerde levering, het niet-leveren of de vertraging in de levering van om

het even welk product en om het even welke service in verband met de Proles Automatisering Website. Proles Automatisering is evenmin aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de actualiteitswaarde van deze website die ook buiten de bepalingen van deze sectie 4 de relatie tussen Proles Automatisering en u kunnen beïnvloeden, of die op een andere manier geïmpliceerd worden door, of opgenomen zijn in deze Voorwaarden of in een ander contract, door verordeningen, wettelijke bepalingen of op een andere manier. U begrijpt en aanvaardt dat u de Proles Automatisering Websites gebruikt op eigen risico en dat Proles Automatisering niet garandeert dat de Proles Automatisering Websites aan uw vereisten zal voldoen, noch dat hij altijd beschikbaar, vrij van fouten of veilig zal zijn. Alle inhoud of diensten die door Proles Automatisering ter beschikking worden gesteld via de Proles Automatisering Websites of in verband met de Proles Automatisering Websites, worden aangeboden "ZOALS ZE ZIJN" of "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN". Proles Automatisering verleent geen garanties of onderschrijving, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud of diensten die via de Proles Automatisering Websites, of in verband met de Proles Automatisering Websites ter beschikking worden gesteld. Proles Automatisering behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud of diensten die in de Proles Automatisering Websites worden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen.

Disclaimer (externe websites)

De Proles Automatisering Websites bevatten links naar websites van distributeurs van de Proles Automatisering producten en diensten zoals die op onze websites te zien zijn. Deze links worden ter beschikking gesteld voor uw gemak, teneinde u toe te laten na te gaan welke uw dichtstbijzijnde distributeur is, welke van onze producten er verkrijgbaar zijn, en eventueel on-line tot bestelling over te gaan.

Deze links impliceren evenwel niet dat Proles Automatisering enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor deze websites, hun inhoud of gebruik. Proles Automatisering heeft geen enkele controle over deze websites en kan derhalve niet instaan voor hun nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid. Proles Automatisering aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch uitdrukkelijk noch impliciet met betrekking tot deze websites.

 
5. Aansprakelijkheid

Proles Automatisering, elke andere partij die betrokken is bij Proles Automatisering (al of niet betrokken bij de creatie, de productie, het onderhoud of de publicatie van deze Proles Automatisering Website), bestuurders, directeurs, medewerkers, aandeelhouders of agenten van deze bedrijven zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor welke schade of welk verlies ook dat aan u of een derde wordt berokkend, inclusief en zonder beperking, elk direct of indirect verlies of schade, verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, financiële middelen, of elk verlies of schade ontstaan door, of in verband met het onderbreken van uw activiteiten), door onrechtmatig gebruik (inclusief nalatigheid van welke aard ook), op grond van contracten of andere gronden die verband houden met de Proles Websites, of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze Proles Automatisering Website of het materiaal op dergelijke website. Dat geldt tevens voor, maar blijft niet beperkt tot verlies of schade door virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of ander eigendom kunnen aantasten doordat u deze Proles Automatisering Websites bezoekt of gebruikt, of doordat u materiaal van deze Proles Automatisering Websites of andere websites die eraan gekoppeld zijn, download. Dit alles heeft evenwel geen invloed op uw wettelijke rechten.

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Proles Automatisering uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of verwondingen veroorzaakt door haar nalatigheid, (ii) fraude, of (iii) elke aansprakelijkheid die onder de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.
 

6. Privacy-policy

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Proles Automatisering zoals beschreven in deze sectie 6 wordt beheerst door de Wet bescherming persoonsgegevens. De informatie die u in een registratieformulier of op een andere manier verstrekt via de Proles Websites, zal gebruikt worden door Proles om de informatie en diensten aan te bieden die u via de Proles Automatisering Websites hebt aangevraagd.

De filialen of agenten van Proles kunnen deze informatie van tijd tot tijd gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u te informeren over de andere producten of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. In het betreffende vakje in uw registratieformulier kunt u aangeven of u dergelijke informatie wenst te ontvangen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan eventuele andere filialen van Proles Automatisering en aan derden (zoals hosting service providers) voor de hogervermelde en voor administratieve doeleinden. In het raam hiervan kunnen uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Sommige bestemmelingen kunnen zich bevinden in landen waar niet dezelfde wetten in verband met de persoonlijke gegevens gelden als in de lidstaten van de EU. Wij doen evenwel ons uiterste best teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw informatie te beschermen. Het is onze doelstelling uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ze worden bewaard in beveiligde computer- en manuele dossiers en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan degene die in deze Privacy Policy worden vermeld.

De server die Proles Automatisering gebruikt om deze informatie op te slaan is uitsluitend toegankelijk voor bevoegd personeel, is met het Internet verbonden via een firewall en is bijgevolg niet toegankelijk voor het publiek. Bij uw bezoek aan de Proles Automatisering Website worden er deeltjes informatie, cookies genaamd, op uw computer geplaatst om statistische informatie te verzamelen, zoals navigatiepaden, aantal bezoeken, klanten die terugkeren en aantal bezoeken per pagina. De enige persoonlijke informatie die een cookie kan bevatten is informatie die u zelf verstrekt. Een cookie kan geen gegevens lezen op uw harde schijf. Wij gebruiken deze cookies om te bepalen hoe nuttig de informatie is die wij verstrekken en hoe gebruiksvriendelijk onze websites zijn. Proles Automatisering deelt de informatie uit de cookies niet met andere niet-Proles entiteiten en verkoopt ze niet aan derden. Alsu geen cookies van onze website wilt ontvangen kunt u uw browser zodanig instellen dat hij u vraagt of u cookies aanvaardt en u ze kunt weigeren als uw browser deze vraag stelt. U kunt ook cookies weigeren door ze uit te schakelen in uw browser.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om ons in staat te stellen u de gevraagde informatie en diensten te verstrekken, of voor elke bijkomende wettelijk vereiste periode. Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd door Proles Automatisering worden gewijzigd.

 
7. Handelsmerk

U mag de handelsmerken of logo’s van Proles Automatisering op geen enkele manier tonen of gebruiken zonder voorafgaande en aantoonbare toestemming van Proles Automatisering.
 

8. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en werden opgesteld conform het Nederlands recht. Voor geschillen in verband met deze voorwaarden zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd.


9. Auteursrecht

Copyright © Proles Automatisering 2008. Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden om het even welk materiaal of software dat zich op de Proles Automatisering Websites bevindt, of op een met de Proles Automatisering Websites verband houdend medium werd opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verdelen of te publiceren, of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proles.

 

Versie 1.0

Publicatiedatum: Augustus 2008

Contact
Energieweg 32e
2382 NK  Zoeterwoude
071-8892758
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.